Zákoník práce a zákon o bezpečnosti práce specifikuje povinnosti zaměstnavatelům plnit ty to činnosti :

1) PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH (1x/měsíc) PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK

2) PROVÁDĚNÍ PROVĚREK BOZP (1x/rok) na všech pracovištích a zařízeních a u zjištěných nedostatků návrh způsob nápravy

3) KONTROLA NAŘÍZENÍ ROZHODNTÍ KHS ŠUMPERK v „rizikové práci

 • kontrola termínů opakovaných měření v riziku

4) VYHLEDÁVÁNÍ PROVOZNÍCH RIZIK, zjišťování jejich příčin a zdrojů, přijímání opatření k jejich odstranění, seznamování zaměstnanců s vyhodnocením rizik

5) ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST zaměstnance

 • systém a odpovědnost lékařských vyšetření zaměstnanců (závodní lékař, smlouva)

6 – a) ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ (včetně osnov školení)

 • seznam zaměstnanců a jejich profesí
 • dokumentace o provedeném školení – zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • systém a odpovědnost v odborných školení zaměstnanců (řidič referent, obsluha MDV, elektrikář, svářeč, topič, obsluha TNS, atd.)

6 – b) SEZNÁMENÍ OBSLUHY S NÁVODY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – pracovní instrukce, pokyny

 • systém a odpovědnost pracovních instrukcí a pokynů
 • seznam strojů a zařízení

7) UMOŽNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮM POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

 • rozmístění lékárniček první pomoci
 • jejich vybavení předepsaným obsahem (systém udržování a doplňování)
 • traumatologický plán a proškolení zaměstnanců (závodní lékař)
 • vybavení vozidel společnosti lékárničkou první pomoci dle předepsaného obsahu (systém doplňování)

8 ) OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY, OCHRANNÉ NÁPOJE

 • směrnice OOPP, ochranné nápoje na základě zhodnocení rizik
 • systém a odpovědnost vydávání OOPP a kontrol používání OOPP
 • vybavení vozidel společnosti výstražnou vestou s vysokou viditelností

9) PRACOVNÍ ÚRAZY

 • systém a odpovědnost za evidenci všech pracovních úrazů v „Knize úrazů“
 • evidence, hlášení a odškodnění pracovních úrazů nad 3 kalendářní dny

10) SKLADOVACÍ PROSTORY

 • místní řád skladu
 • místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu – tzv. dopravní řád

11) OBLAST ELEKTRO

 • kontrola revizí (objekty, hromosvody, stroje a zařízení, přenosné zařízení) a odborné způsobilosti revizního technika
 • systém a odpovědnost v provádění revizí elektro (odpovědná osoba za zařízení, odpovědnost revizního technika, plán revizí, smlouva)

12) OBLAST PLYN

 • kontrola revizí (kotelny, rozvodu plynu) a odborné způsobilosti revizního technika
 • systém a odpovědnost v provádění revizí plynu (odpovědná osoba za zařízení, odpovědnost revizního technika, plán revizí, smlouva, školení obsluhy)

13) OBLAST KOMÍNY

 • kontrola revizí komínů a odborné způsobilosti revizního technika
 • systém a odpovědnost v provádění revizí komínů (odpovědná osoba za zařízení, odpovědnost revizního technika, plán revizí, smlouva)

14) OBLAST TNS, KOMPRESORY

 • kontrola revizí TNS a odborné způsobilosti revizního technika
 • systém a odpovědnost v provádění revizí TNS (odpovědná osoba za zařízení, odpovědnost revizního technika, plán revizí, smlouva, školení obsluhy)

15) OBLAST ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ (ZZ)

 • kontrola revizí ZZ a odborné způsobilosti revizního technika
 • systém a odpovědnost v provádění revizí ZZ (odpovědná osoba za zařízení, odpovědnost revizního technika, plán revizí, smlouva, školení obsluhy)

16) OBLAST CHEMICKÉ LÁTKY

 • systém a odpovědnost v oblasti chemických látek (odpovědná osoba za CHL)
 • seznam a roztřídění dle nebezpečnosti, zpracování pravidel – bezpečnostního předpisu pro chemické látky „C“ – žíravé, „T“ – toxické, „T+“ – vysoce toxické, Pravidla u CHL „C“ přes KHS

17) PRÁCE ZAKÁZANÉ TEHOTNÝM ŽENÁM A MLADISTVÝM

 • seznam zakázaných prací
 • systém a odpovědnost v oblasti zakázaných prací

18) ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ, ÚDRŽBA ZELENĚ

 • pracovní postup, analýza rizik, bezpečnostní předpis, odpovědná osoba za provádění těchto prací

19) ORIENTAČNÍ DECHOVÁ ZKOUŠKA NA ALKOHOL U ZAMĚSTNANCŮ